MDDP Akademia Biznesu > Rekrutacja

Rekrutacja

Kto może wziąć udział w Projekcie?

Projekt jest adresowany do 1120 os. (620K, 500M), które zarówno w dniu zgłoszenia, jak i rozpoczęcia udziału w Projekcie łącznie spełniają następujące kryteria formalne:
• ukończony 18 roku życia,
• potrzeba podniesienia kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych z własnej inicjatywy,
• miejsce zamieszkania/pracy/nauki (zgodnie z Kodeksem Cywilnym) na terenie podregionu leszczyńskiego tj. powiat gostyński, powiat grodziski, powiat kościański, powiat leszczyński, powiat międzychodzki, powiat nowotomyski, powiat rawicki, powiat wolsztyński, m. Leszno,
• brak prowadzenia działalności gospodarczej.

UWAGA: Aby uczestniczyć w Projekcie należy spełnić wszystkie ww. kryteria!

W procesie rekrutacji przyznawane będą punkty w ramach kryteriów premiujących ze względu na trudniejszą sytuację Kandydata/Kandydatki na rynku pracy:
a) 10 pkt – osoby w wieku 50 lat i więcej,
b) 10 pkt – osoby w wieku 25 lat i więcej,
c) 10 pkt – osoby o niskich kwalifikacjach,
d) 10 pkt – osoby z miast średnich (w tym w szczególności miast średnich tracących funkcję społeczno-gospodarczą: Gostyń, Kościan, Leszno i Rawicz).

Jak zgłosić swój udział w Projekcie?

1. Rekrutacja do udziału w Projekcie jest prowadzony w sposób ciągły – od 03.2020 r. do 09.2021 r. lub do momentu wyczerpania limitu miejsc zaplanowanych w Projekcie.

2. Nabór i kwalifikacja do udziału w Projekcie prowadzone będą w rundach miesięcznych. W danej rundzie oceniane będą zgłoszenia złożone do każdego 7-go dnia miesiąca.

3. Etapy rekrutacji:
ETAP 1 → Zapoznanie się z Regulaminem rekrutacji i udzielania wsparcia w Projekcie.
ETAP 2 → Wypełnienie ELEKTRONICZNEGO FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO na stronie internetowej Projektu lub wypełnienie Formularza zgłoszeniowego (dostępny w Biurze Projektu, w Puntach kontaktowych oraz na stronie internetowej Projektu)
Wypełnione dokumenty należy:
• dostarczyć osobiście do Biura Projektu/Punktu kontaktowego lub
• wysłać pocztą/kurierem do Biura Projektu lub
• wysłać skany podpisanych dokumentów na adres mailowy biuro@wielkopolskaakademia.pl,
ETAP 3 → Weryfikacja formalna zgłoszenia pod względem kompletności i poprawności wypełnienia oraz pod kątem niewystąpienia pomocy publicznej/de minimis,
ETAP 4 → Analiza zgłoszeń pod względem dodatkowych kryteriów (premiujących),
ETAP 5 → Ustalenie listy osób zakwalifikowanych do udziału w Projekcie i listy rezerwowej oraz przekazanie informacji o wynikach rekrutacji. Informacje przesyłane będą e-mailowo na adres wskazany w formularzu zgłoszeniowym lub telefonicznie,
ETAP 6 → Spotkanie z doradcą w ustalonym terminie i formie,
ETAP 7 → Podpisanie umowy o udzielenie wsparcia,
ETAP 8 → Skorzystanie z usługi rozwojowej i jej opłacenie z własnych środków,
ETAP 9 → Rozliczenie udzielonego wsparcia i refundacja na konto Uczestnika/Uczestniczki.

W razie pytań, w każdej chwili możesz skontaktować się z naszym biurem – wysyłając e-maila na adres biuro@wielkopolskaakademia.pl lub poprzez formularz kontaktowy.

Przed dokonaniem zgłoszenia zapoznaj się z Regulaminem rekrutacji i udzielania wsparcia w Projekcie.

Proces rekrutacji do udziału w Projekcie jest otwarty dla wszystkich zainteresowanych spełniających kryteria formalne. Jest prowadzony z zachowaniem zasady równych szans i niedyskryminacji, w tym równych szans kobiet i mężczyzn oraz dostępności dla osób z niepełnosprawnościami, bez względu na cechy społeczno-demograficzne.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego