Rekrutacja

PRZED DOKONANIEM ZGŁOSZENIA PROSIMY O ZAPOZNANIE SIĘ Z REGULAMINEM REKRUTACJI I UDZIELANIA WSPARCIA W PROJEKCIE!

Rekrutacja do udziału w Projekcie jest prowadzona w sposób ciągły – od 03.2020 r. do 10.2021 r. lub do momentu wyczerpania limitu miejsc zaplanowanych w Projekcie o czym Organizator poinformuje na stronie internetowej.”

Nabór i kwalifikacja do udziału w Projekcie prowadzone będą w rundach miesięcznych.

W danej rundzie oceniane będą zgłoszenia złożone do każdego 7-go dnia miesiąca.

Proces rekrutacji do udziału w Projekcie jest otwarty dla wszystkich zainteresowanych spełniających kryteria formalne. Jest prowadzony z zachowaniem zasady równych szans i niedyskryminacji, w tym równych szans kobiet i mężczyzn oraz dostępności dla osób z niepełnosprawnościami, bez względu na cechy społeczno-demograficzne.

Jak zostać Uczestnikiem/Uczestniczką Projektu? 

KROK 1 ↘
Zapoznaj się z Regulaminem rekrutacji i udzielania wsparcia w Projekcie.

KROK 2 ↘
Dokonaj wstępnego wyboru usługi kształcenia w BUR – usługa musi mieć możliwość objęcia dofinansowaniem oraz kończyć się nabyciem kwalifikacji – zapamiętaj numer usługi, aby podać go w zgłoszeniu.

KROK 3 ↘
Wypełnij ELEKTRONICZNY FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY – metoda preferowana
lub
Wypełnij formularz zgłoszeniowy (dostępny w Biurze Projektu, w Puntach kontaktowych oraz na stronie internetowej Projektu). Wypełnione dokumenty należy:
• dostarczyć osobiście do Biura Projektu/Punktu kontaktowego lub
• wysłać pocztą/kurierem do Biura Projektu lub
• wysłać skany podpisanych dokumentów na adres mailowy biuro@wielkopolskaakademia.pl,

KROK 4 ↘
Zweryfikujemy zgłoszenie:
• pod względem formalnym – spełnienie kryteriów grupy docelowej, poprawność wypełnienia,
• pod kątem niewystąpienia pomocy publicznej,
• pod względem kryteriów premiujących ze względu na trudniejszą sytuację Kandydata/Kandydatki na rynku pracy:
› 10 pkt – osoby w wieku 50 lat i więcej,
› 10 pkt – osoby w wieku 25 lat i więcej,
› 10 pkt – osoby o niskich kwalifikacjach,
› 10 pkt – osoby z miast średnich (w tym w szczególności miast średnich tracących funkcję społeczno-gospodarczą: Gostyń, Kościan, Leszno i Rawicz).

KROK 5 ↘
Informację o wyniku rekrutacji przekażemy e-mailowo na adres wskazany w formularzu zgłoszeniowym lub telefonicznie. 

KROK 6 ↘
Skorzystaj z analizy potrzeb rozwojowych (spotkanie z doradcą) w ustalonym terminie i formie.

KROK 7 ↘
Weryfikujemy wybraną usługę kształcenia pod względem kwalifikowalności w Projekcie.

KROK 8 ↘
Drogą e-mailową wyślemy Ci umowę o udzielenie wsparcia. Po jej zawarciu nadamy Ci numer ID wsparcia.

KROK 9 ↘
Zapisz się na wybraną usługę z wykorzystaniem ID wsparcia. Pamiętaj, że musisz opłacić ją z własnych środków.

KROK 10 ↘
Po zakończonej usłudze złóż wniosek o rozliczenie udzielonego wsparcia wraz z wymaganymi w Regulaminie załącznikami. Po pozytywnej weryfikacji wniosku dokonamy refundacji na Twoje konto.

W razie pytań, w każdej chwili możesz skontaktować się z naszym biurem – wysyłając e-maila na adres biuro@wielkopolskaakademia.pl lub poprzez formularz kontaktowy.

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Wszystkie prawa zastrzezone | All rights reserved ADN AKADEMIA 2023