O projekcie

Projekt „Wielkopolska Akademia Kwalifikacji Zawodowych – podregion leszczyński” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa: 8 – Edukacja, Działanie: 8.3. – Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy. Numer Projektu: RPWP.08.03.02-30-0028/19

Projekt „Wielkopolska Akademia Kwalifikacji Zawodowych – podregion leszczyński” jest realizowany w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2021 r. na terenie podregionu leszczyńskiego województwa wielkopolskiego, w którego skład wchodzą:
• powiaty: gostyński, grodziski, kościański, leszczyński, międzychodzki, nowotomyski, rawicki, wolsztyński oraz
• miasto Leszno.

Grupą docelową Projektu są osoby, które zarówno w dniu zgłoszenia, jak i rozpoczęcia udziału w Projekcie łącznie spełniają następujące kryteria formalne:
• mają ukończony 18 roku życia,
 z własnej inicjatywy wykazują potrzebę podniesienia kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych,
•  mieszkają (zgodnie z kodeksem cywilnym) i/lub pracują i/lub uczą się na terenie podregionu leszczyńskiego,
•  nie prowadzą jednoosobowej działalności gospodarczej,
•  nie są zatrudnione przez Operatora i/lub Realizatora usługi rozwojowej.

 UWAGA: Aby uczestniczyć w Projekcie należy spełnić wszystkie ww. kryteria!

Cel Projektu:
minimum 1010 osób (w tym 555 kobiet i 455 mężczyzn) spośród 1120 (w tym 620 kobiet i 500 mężczyzn) objętych wsparciem osób dorosłych w wieku aktywności zawodowej, które uczą się i/lub pracują i/lub zamieszkują na obszarze podregionu leszczyńskiego województwa wielkopolskiego, w szczególności w wieku 25-64 lat (gł. o niskich kompetencjach i kwalifikacjach i/lub 50+), zgłaszających z własnej inicjatywy potrzebę podniesienia kwalifikacji, uzyska kwalifikacje zawodowe potwierdzone certyfikatem do 31.12.2021 r.

W ramach Projektu Uczestnicy/Uczestniczki objęci/objęte wsparciem wybiorą z pomocą doradcy zawodowego jeden lub więcej z kursów zawodowych, który będzie zgodny z ich indywidualnymi potrzebami oraz będzie się wpisywał w zapotrzebowanie wielkopolskiego rynku pracy.

W Projekcie nie jest możliwa realizacja wsparcia skierowanego do lekarzy/pielęgniarek/położnych, którym jest ono udzielane w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER).

Osoby zainteresowane udziałem w Projekcie, które złożyły dokumenty rekrutacyjne oraz spełnią kryteria formalne zostaną objęci kompleksowym wsparciem:

ETAP I – DORADZTWO W ZAKRESIE ANALIZY POTRZEB ROZWOJOWYCH

• realizacja: 03.2020 – 11.2021 r. na etapie rekrutacji do Projektu,
• w formie spotkań z doradcą zawodowym – zdalnych bądź stacjonarnych,
• diagnoza zasobów, deficytów i potrzeb Uczestnika/czki Projektu,
• wspólny z doradcą zawodowym wybór zgodnych z potrzebami Uczestnika/Uczestniczki form wsparcia tj. kursów wśród dostępnych w Projekcie,
• Uczestnik/Uczestniczka otrzyma aktualną informację na temat sytuacji na lokalnym i regionalnym rynku pracy oraz zapotrzebowaniu na kwalifikacje.

 ETAP II – REFUNDACJA KOSZTÓW USŁUG KSZTAŁCENIA WYBRANYCH W RAMACH BAZY USŁUG ROZWOJOWYCH

• kursy kwalifikacyjne kursy zawodowe, kursy umiejętności zawodowych i kursy inne niż wcześniej wymienione, umożliwiające uzyskanie i uzupełnienie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych (zgodne z Rozporządzeniem MEN z dnia 19. marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych),
• usługi rozwojowe obejmujące procesy walidacji i certyfikacji tj. egzaminy potwierdzające uzyskanie kwalifikacji – np. egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie (jeżeli nie został on ujęty w ramach oferty usługi rozwojowej),
• możliwe jest złożenie zamówienia na konkretną usługę – funkcjonalność BUR (w przypadku braku usługi, na którą zgłaszane jest zapotrzebowanie).

Dofinansowanie usług kształcenia w Projekcie wynosi maksymalnie 3700 zł z czego:

• 11,5% stanowi wkład własny Uczestnika/Uczestniczki,
• 88,5%
podlega refundacji.

WAŻNE!!!
Uczestnik/Uczestniczka Projektu jest zobowiązany/zobowiązana do pokrycia z własnych środków całego kosztu usługi kształcenia, w której wziął/wzięła udział.

Całkowita wartość Projektu: 5 207 200,00 PLN
Dofinansowanie z UE: 4 426 120,00 PLN

Projekt dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Wszystkie prawa zastrzezone | All rights reserved ADN AKADEMIA 2023