Wielkopolska Akademia Kwalifikacji Zawodowych

Projekt „Wielkopolska Akademia Kwalifikacji Zawodowych – podregion leszczyński” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa: 8 – Edukacja, Działanie: 8.3. – Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy.
Numer Projektu: RPWP.08.03.02-30-0028/19

Projekt „Wielkopolska Akademia Kwalifikacji Zawodowych – podregion leszczyński” jest realizowany w okresie od 01.01.2020 r. do 29.11.2021 r. na terenie podregionu leszczyńskiego (woj. wielkopolskie).

Cel Projektu:
do 29.11.2021 r. objęcie wsparciem min. 1010 os. (555K, 455M) spośród 1120 os. dorosłych (620K, 500M), uczących się/pracujących/zamieszkujących na obszarze podregionu leszczyńskiego (woj. wielkopolskie). W ramach Projektu Uczestnicy/Uczestniczki objęci wsparciem wybiorą z pomocą doradcy zawodowego jeden lub więcej z kursów zawodowych, który będzie zgodny z ich indywidualnymi potrzebami oraz będzie się wpisywał w zapotrzebowanie wielkopolskiego rynku pracy.

W Projekcie nie jest możliwa realizacja wsparcia skierowanego do lekarzy/pielęgniarek/położnych, którym jest ono udzielane w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER).

Osoby zainteresowane udziałem w Projekcie, które złożyły dokumenty rekrutacyjne oraz spełnią kryteria formalne zostaną objęci kompleksowym wsparciem:

ETAP I – DORADZTWO W ZAKRESIE ANALIZY POTRZEB ROZWOJOWYCH
• realizacja: 03.2020 – 09.2021 r. na etapie rekrutacji do Projektu,
• w formie spotkań z doradcą zawodowym – zdalnych bądź stacjonarnych,
• diagnoza zasobów, deficytów i potrzeb Uczestnika/czki Projektu,
• wspólny z doradcą zawodowym wybór zgodnych z potrzebami Uczestnika/Uczestniczki form wsparcia tj. kursów wśród dostępnych w Projekcie,
• Uczestnik/Uczestniczka otrzyma aktualną informację na temat sytuacji na lokalnym i regionalnym rynku pracy oraz zapotrzebowaniu na kwalifikacje.

ETAP II – REFUNDACJA KOSZTÓW USŁUG KSZTAŁCENIA
• usługi rozwojowe wybrane w ramach Bazy Usług Rozwojowych,
• m.in. kursy kwalifikacyjne kursy zawodowe, kursy umiejętności zawodowych i kursy inne niż wcześniej wymienione, umożliwiające uzyskanie i uzupełnienie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych (zgodne z Rozporządzeniem MEN z dnia 19. marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych),
• usługi rozwojowe obejmujące procesy walidacji i certyfikacji tj. egzaminy potwierdzające uzyskanie kwalifikacji – np. egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie (jeżeli nie został on ujęty w ramach oferty usługi rozwojowej),
• możliwe jest złożenie zamówienia na konkretną usługę – funkcjonalność BUR (w przypadku braku usługi, na która zgłaszane jest zapotrzebowanie).

WAŻNE!
1. Uczestnik/Uczestniczka Projektu z własnych środków pokrywa w całości koszt usługi, w której wziął/wzięła udział.
2. Dofinansowanie wynosi maksymalnie 3700 zł z czego 11,5% stanowi wkład własny Uczestnika/Uczestniczki a pozostała część podlega refundacji.

Całkowita wartość Projektu: 5 207 200,00 PLN
Kwota dofinansowania: 4 686 480,00 PLN

Projekt dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego